KORAL FISH OFFICIAL SITE


Perpunimi

Qe prej themelimit jane bere permiresime progresive persa i perket zgjerimit te hapesirave te aktivitetit dhe pershtatjes se normave te punes dhe cilesise se produkteve me te gjitha standartet e CE.


Produktet Tona

Produktet e ofruara nga Koral Fish janë produkte me origjinë vendi dhe importi. Gama e gjërë e produktevepërfshin produkte të freskëta dhe të ngrira duke plotesuar kështu nevojat e një numri të madh konsumatoresh.


Flota Detare

Zoterimi i anijes se peshkimit i jep mundesi Koral Fish per peshkim ne detin Adriatik dhe Jon, duke garantuar keshtu nje itinerar te shkurter nga momenti i peshkimit deri ne fazat e perpunimit dhe ruajtjes.